top

back


1) เนื้อหาทั้งหมด ที่ สมาชิกส่ง และการปรับปรุง บนเว็บไซต์ Wikitree (s) ที่ ถูกควบคุม ภายใต้เนื้อหา ผู้สร้าง ระบุ / ไม่ แก้ไข ข้อ 2.0 ของ Creative Commons License เช่น ที่จุด วัสดุที่ โพสต์ผู้สร้างเนื้อหาจะ กลายเป็น Wikitree และ วัสดุที่ ตัวเอง จะกลายเป็น ร่วมกัน ในหมู่ สมาชิกที่ สามารถช่วย แก้ไขและ ปรับปรุง รุ่น ริเริ่ม ของ คำสั่ง เดียวกัน การควบคุมการ เพิ่ม เนื้อหา จาก สมาชิก อื่น ๆ
วัสดุ 2) บริษัทอาจจะใช้ เนื้อหาที่ สมาชิก สร้างขึ้น ในส่วนที่เกี่ยว กับบริการอื่น ๆ ของ บริษัท ฯ รวมทั้ง ร่วมกับ บริษัท คู่ค้า โดยการอนุญาตให้ คัดลอก โอน การแสดงผล และการจัดจำหน่าย กล่าวว่า นอกจากนี้ บริษัท อาจ เพิ่มลบ หรือแก้ไขเนื้อหาที่ สมาชิกเป็น รับประกัน สมาชิก ตกลงว่า เขา / เธอ รวมถึงสิทธิการใช้งาน ทั่วไป ของ บริษัท การแก้ไข และการแก้ไข ของวัสดุที่ สมาชิก1) สมาชิก ต้องป้องกัน การละเมิดสิทธิ ใน ลิขสิทธิ์ ของบุคคลที่สาม หรือ ก่อให้เกิดการ กลั่นแกล้ง หรือ ใส่ร้าย จดจำว่า เขา / เธอ เป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับวัสดุที่ โพสต์
2) เมื่อ สมาชิก ส่ง เขา / เธอ โพสต์บน เว็บไซต์ของ บริษัทเขา / เธอ มีผล ยกเลิก บริษัท ที่เหมาะสม เพื่อการอ้างอิง , แก้ไข, แก้ไข และ / หรือแจกจ่าย วัสดุ ดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัท ยัง อาจจะใช้ วัสดุ ดังกล่าว เพื่อช่วยจัดการ และส่งเสริมการ บริการ ของตน โดยไม่ต้อง ได้รับความยินยอม จาก สมาชิก ต่อไปด้วยความเข้าใจว่า จะทำ ภายในขอบเขต ที่เหมาะสม ในทางปฏิบัติ และ ตามกฎหมายของ กฎหมายลิขสิทธิ์
3) ลิขสิทธิ์ ชื่อและโลโก้ ของ บริษัท ที่ให้บริการ ที่อาศัยอยู่ เพียงลำพังกับ ข่าว สังคม
4) ในกรณีที่ สมาชิกตัดสินใจที่จะ ออก จากการเป็นสมาชิก ของ บริษัท ฯ วัสดุ โพสต์ ของสมาชิก ที่สร้างขึ้น ร่วมกับ สมาชิก อื่น ๆ อาจอยู่ อย่างไม่มีกำหนด ในบัญชีอื่น ๆ ของ สมาชิก นอกจากนี้ บริษัท ฯ ไม่สามารถ รับผิดชอบต่อ สำหรับการเผยแพร่ ของวัสดุ ดังกล่าว แจกจ่าย ผ่าน บุคคลที่สามและ การแสดง ต่อมา เพื่อที่จะ ป้องกัน สมาชิก ผู้ที่ รู้เท่าทัน กระทำ ละเมิด กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้งาน ของเว็บไซต์ของบริษัท ฯ อาจเก็บ ภายใน ขอบเขต ของ กฎหมาย ที่ บันทึกของ ผู้ใช้ ID และ ชื่อโดเมน ของสมาชิก ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ความกังวล การพิจารณาคดี อาจต้องใช้ .
5 ) สมาชิก เป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับ ความเสียหาย ทางแพ่งและอาญา ว่า บริษัท หรือบุคคลที่สาม ที่จะ ทนทุกข์ทรมาน สิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญา ที่เกี่ยวข้องกับการ โพสต์ หรือ สร้าง วัสดุ ของสมาชิก ในเว็บไซต์ ของ บริษัท ฯ
6) สมาชิก ยอมรับว่า ต่อ มาตรา ที่สองของ ข้อตกลงและเงื่อนไข สมาชิก ได้ รับอนุญาตให้ บริษัทสิทธิที่จะใช้ โพสต์ / เนื้อหาที่สร้างขึ้น ของสมาชิก และที่ สิทธินี้ ยังคงถูกต้อง แม้หลังจากที่ ตัดสินใจที่จะ ปิดบัญชี ของ สมาชิก
7) ในกรณีที่ สมาชิกโพสต์ / เนื้อหาที่สร้างขึ้น (s) ตกอยู่ภายใต้ รายละเอียดของ 17.1.2.3 ของข้อกำหนด เงื่อนไข (ตามที่ระบุ ไว้ใน เอกสารนี้)บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ในการ ลบ วัสดุ ดังกล่าว (s)
8) ในกรณีที่บริษัทจริง ตัดสินใจที่จะ ลบ วัสดุ (s) ก็ สามารถดำเนินการ ตามที่กำหนด ที่ระบุไว้ใน 17.1.2.3 ข้อกำหนด ของ เงื่อนไข แยกต่างหาก และ / หรือ พร้อมกัน
9) ต่อ จำนวน 7 จาก ส่วนนี้ บริษัท ฯ จะ โล่งใจ ของ ความรับผิดชอบของตน ที่จะเก็บหรือ รักษา วัสดุ ดังกล่าว ถูกลบ (s) ..
10 ) บริษัท ฯ ไม่สามารถ จัดขึ้นเพื่อ ทบทวน หรือ ตรวจสอบ เนื้อหาทั้งหมด ที่ ถูกส่ง โดย สมาชิก
11 ) บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบ ในการรักษา หรือ การรักษา โพสต์ / วัสดุที่ สร้างขึ้น ของ สมาชิกที่ ปิดบัญชี ของพวกเขาหรือ ที่มี สมาชิก ถูกยกเลิก สำหรับสาเหตุ ตามส่วนที่ 17 ของข้อกำหนด เงื่อนไข